Bakgrund

TunnelFunktionskraven i dagens trafiktunnlar kräver en i det närmaste torr miljö utan dropp från inträngande vatten. Detta för att undvika isbildning (istappar) samt skadligt dropp på utrustning, till exempel på kontaktledningar i järnvägstunnlar.

Nuförtiden förinjekteras alla tunnlar med cement eller liknande, dels för att undvika omgivningspåverkan som sänkta grundvattennivåer, och dels för att åstadkomma en, så långt det är möjligt, torr miljö i tunnlarna. Vad gäller den torra miljön så räcker det, i de flesta fallen, inte med förinjektering. Man måste tillgripa efterinjektering. Denna ”droppjakt” är oerhört kostsam, tidsödande och ineffektiv, varför man, under senare år, istället har monterat så kallade dräner för att leda inträngande vatten från tak och väggar, ned till tunnelns dränsystem i botten.

Dränerna består i princip av en extruderad polyetenplast (ca 50 mm tjock) som fästs med bultar på berget. Då polyetenen är brandfarlig måste denna täckas med sprutbetong, och då dränen i sig utgör en skalkonstruktion, som är utsatt för sug- och tryckkrafter och som framförallt i järnvägstunnlar är betydande, måste denna sprutbetong vara armerad och uppgå till en tjocklek av ca 80 mm.

Dessa dräner är behäftade med stora nackdelar. Dels är de oerhört resurskrävande, och utgör en brandrisk, vid montage, och dels är deras livslängd, sett i sammanhanget, kort. Ca 40 år mot ca 120 år för andra konstruktionselement. Totalt blir konstruktionens LCC (Life Cycle Cost, livstidskostnad) och dess LCA (Life Cycle Assessment, miljöpåverkan) mycket höga.

Vid reparationer, och reinvesteringar, kräver konstruktionen, genom den utrustning som behövs vid montage, gott om utrymme vilket medför långa perioder av avstängda tunnlar och därmed betydande trafikstörningar.

Det finns idag alternativa lösningar, men även dessa dras med stora nackdelar som ingen möjlighet att inspektera bakomliggande bergmassa, höga kostnader för drift och underhåll samt dålig brandbeständighet.

Mot denna bakgrund har Rockdrain, genom ett innovativt nytänkande, tagits fram.