Kanalnätet kan inte monteras direkt på bergytan då fastsättning, med borrade hål och plugg skulle bli alltför omständligt. Vi rekommenderar att ytan först är insprutad med ca 30mm betong för att spiken lätt skall fästa. Om ytan först är permanentförstärkt med sprutbetong så är detta givetvis gott nog.
2. Kanalnätet är mjukt och formbart och kan monteras där tunnelns kontur följer de toleranskrav, på borrning och sprängning, som ställs för trafiktunnlar.
3. Rockdrain kan monteras på ytor där sprutbetongen får fäste.

RockDrains övervägande fördelar

 • 1. Lägre totalkostnad vid nyproduktion.
 • 2. Väsentligt lägre kostnader, sett över en livscykel, LCC. Enligt utarbetade modeller från IVL.
 • 3. Väsentligt lägre miljöpåverkan, sett över en livscykel, LCA. Enligt utabetade modeller från IVL.
 • 4. Uppfyller kravet på inspekterbarhet, eventuella rörelse i underliggande bergmassa upptäcks snabbt.
 • 5. Lätt att ersätta om konstruktionen skulle skadas. Den gamla punkteras och en ny läggs på utsidan.
 • 6. Mindre trafikpåverkan vid reparation och reinvesteringar.
 • 7. Mindre resurskrävande, och med mindre brandrisk, vid montage.
 • 8. Kräver ingen bultning, en homogen konstruktion med vidhäftning i varje skickt.
 • 9. Väsentligt lättare handhavande och lägre vikt än dränmattor.
 • 10. Kräver mindre utrymme i tunneltvärsnittet, vilket medför mindre sprängning och transport av berg.
 • 11. Tätare, inga läckande montagebultar och skarvar.
 • 12. Minskad risk för sprickbildning, kräver inga dilatationsfogar.
 • 13. Mindre energikrävande i tillverkningsprocessen.
 • 14. Kan appliceras på ytor med fritt och rinnande vatten. Gränsen för möjlig applikation går där sprutbetong inte kan få fäste.
 • 15. Utgör en monolitisk konstruktion med full vidhäftning mellan de olika skikten.
 • 16. Är ett dränerande system som inte behöver dimensioneras för fullt vattentryck.
 • 17. Solbruk T, är absolut brandsäkert och spjälkar inte ens vid temperaturer i storleksordningen 1200 grader C. Klarar HC kurvans krav.
 • 18. Det öppna kanalsystemet, med ett stort antal alternativa evakueringsmöjligheter, medför att risken för igensättning är ekstrem liten.
 • 19. Det öppna kanalsystemet, med dess expansionsmöjligheter, medför att risken för frostsprängning är liten även om konstruktionen fryser se rapport från SINTEF.
 • Rapport Sintef frost MS345